Manual and instructions

Dutch

Met geluidsniveaus vanaf 110 decibel (dB(A)) riskeert u vrijwel direct een blijvende gehoorbeschadiging. Bij lagere geluidsniveaus, 80-110 dB(A), is het risico van gehoorschade afhankelijk van het tijdsbestek waarin u aan het geluid wordt blootgesteld. Let op, een dB-schaal is logaritmisch. Drie decibel extra betekent een verdubbeling van de geluidssterkte; daarom ziet u bij elke verhoging van 3dB(A) een halvering van de tijd waarop het geluid schadelijk wordt. Gehoorbeschadiging is blijvend en onomkeerbaar, het is dus van belang dat u altijd gehoorbescherming draagt als u het risico loopt in aanraking te komen met hard geluid.

Met meer dan 20 jaar ontwikkeling door een vooraanstaand audioloog zijn de herbruikbare NoNoise gehoorbeschermers met afstand beter dan die van schuim, was of silicone. Keramische geluidsfilters en siliconenvrije, hypoallergene kunststof zorgen voor maximale bescherming. NoNoise gehoorbeschermers zorgen ervoor dat gevaarlijke geluidsniveaus worden uitgefilterd, terwijl de gewenste  geluiden in alle hoge, midden- en lage tonen kristalhelder doorkomen. Voor verschillende toepassingen gebruiken we verschillende filters zodat NoNoise gehoorbeschermers ideaal zijn voor alle toepassingen.

Het absoluut unieke ontwerp van NoNoise gehoorbeschermers zorgt ervoor dat er meer geluid geabsorbeerd wordt dan met conventionele gehoorbeschermers en dan tegelijkertijd meer geluid op spraakniveau doorlaat. Dit gebeurt zonder de hinderlijke bijwerkingen zoals het occlusie-effect of doffe geluiden, zoals bij de conventionele oordoppen. Terwijl NoNoise gehoorbeschermers ervoor zorgen dat uw delicate gehoor beschermd wordt, krijgt u toch een natuurlijke kristalheldere geluidsweergave. Alle NoNoise gehoorbeschermers zijn volledig getest en goedgekeurd door het Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) en voldoen volledig aan alle vereisten van EN352-2:2020. Het gehele productieproces vindt plaats in Nederland volgens strikte productienormen.

NoNoise gehoorbeschermers zijn door het gebruik van verschillende filters altijd exact afgesteld voor optimale demping over een breed spectrum aan geluidsfrequenties. Hierdoor bent u bij elke toepassing, optimaal beschermd terwijl wenselijk geluid natuurgetrouw hoorbaar blijft. De onafhankelijk gemeten gemiddelde dempingswaarden van de verschillende gehoorbeschermers staan vermeld op de verpakking.

• Het op voorgeschreven wijze plaatsen, gebruiken en onderhouden van de gehoorbeschermers is van essentieel belang om de geteste dempingswaarden te kunnen garanderen .

• Neem het steeltje tussen duim en wijsvinger, trek met de ene hand het oor een beetje omhoog en naar achteren en plaats met de andere hand de gehoorbeschermer draaiend in de gehoorgang tot hij vastzit.

• Om te verwijderen, voorzichtig en langzaam draaiend er uit trekken.

• Reinig je gehoorbeschermers regelmatig en grondig (het beste is na elk gebruik). Dit kan met warm water en zeep. Periodieke desinfectie kan worden gedaan met de meegeleverde NoNoise Reinigingsvloeistof.. Droog de gehoorbeschermers in alle gevallen goed.

• Bewaar de gehoorbeschermers in meegeleverde aluminium capsule.

Nonoise gehoorbeschermers zijn bij normaal gebruik en onderhoud vele malen en gedurende langere tijd bruikbaar, zonder waarneembare vermindering van gestelde producteigenschappen. Bij goed onderhoud en gebruik is een houdbaarheid van 5 jaar, te rekenen vanaf de op de verpakking getoonde productiedatum eenvoudig haalbaar.

• Dit product kan door bepaalde chemische stoffen beschadigd worden. Informatie hierover dient bij de fabrikant aangevraagd te worden. 

• Plotseling of snel verwijderen van de gehoorbeschermers uit de gehoorgang kan het trommelvlies beschadigen.

• De NoNoise gehoorbeschermer functioneert alleen dan optimaal wanneer deze juist, d.w.z. zoals in de gebruiksaanwijzing is beschreven, in de gehoorgang ingebracht en verzorgd wordt.

• Gehoorbescherming moet zonder onderbreking gedragen worden in omgevingen met een hoog geluidsniveau.

• Actuele geluidssituaties kunnen variëren. Geluidssterktes worden beïnvloed door bijv. afstand, binnen- of buitenshuis. Zorg er voor dat u zoveel mogelijk, inclusief de demping van de gehoorbeschermers, onder het geluidssterkte-niveau van 80 dB(A) blijft.

• Zonder filter heeft de gehoorbescherming geen voldoende adequate geluiddempende werking en kan deze als zodanig niet gebruikt worden.

• De gehoorbeschermers dienen regelmatig gecontroleerd te worden op vervormingen en beschadigingen. Als deze worden aangetroffen, moeten ze worden vervangen.

• Indien de gebruiksaanwijzingen niet juist worden opgevolgd, dan kan de beschermende werking negatief beïnvloed worden. In dit geval neemt NoNoise BV geen verantwoordelijkheid voor de goede werking van haar producten.

• Houd de gehoorbeschermers weg van kinderen en dieren (gevaar voor verslikking/verstikking).

• De diameter van de gehoorbeschermer is: 6 mm,- 13 mm. De totale lengte van de oordop: 21,9 mm

Docterskampstraat 5, 5222 AM ’s-Hertogenbosch (NL)

NoNnoise gehoorbescherming is getest en goedgekeurd door: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Alte Heerstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Duitsland (0121), geheel conform de Europese regelgeving op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen, PPE Regulation (EU) 2016/425.

Meer weten over de NoNoise technologie? Volg ons op: www.nonoise-earplugs.com

Conformiteitsverklaring: https://nonoise-earplugs.com/nl/pages/conformiteitsverklaring

English

At sound levels of 110 decibels (dB(A)) or more, you risk immediate and permanent hearing damage. At sound levels of 80-110 dB(A) the risk to your hearing is dependent on the duration for which you are exposed to the sound. Note that the decibel scale is logarithmic, i.e. an increase of just 3dB(A) results in the doubling of the sound strength; this also means that for every increase of 3dB(A) the time it takes to cause permanent hearing damage is halved. Hearing damage is irreversible, so it is essential to use hearing protection.

NoNoise hearing protectors are the new generation in hearing protection. Developed over 20 years by a leading audiology expert, reusable NoNoise protectors are superior to traditional foam, wax or silicone earplugs. Precision-tuned ceramic sound filters and silicone-free hypoallergenic material ensure maximum protection against dangerous levels of noise. Filtration reduces volume but does not deform the sound and let you listen clearly to a surrounding conversation. Comfortable and suitable for all applications.

As a result of NoNoise’s radically different and unique design, more sound is absorbed in comparison to conventional filter-based hearing protectors. As well as helping to protect and preserve your delicate hearing, NoNoise hearing protectors ensure clear, high definition sound quality, without the muffling (occlusion) effect that is typical for conventional foam or filter ear protectors. NoNoise hearing protectors are tested and approved by the Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance (IFA) in Germany and fulfill all requirements of EN352-2:2020. All manufacturing is carried out in The Netherlands and is strictly controlled.

NoNoise hearing protectors use a variety of specific filters so they are always precisely tuned for optimum attenuation at the frequencies required for different tasks. The independently measured sound attenuation of the specific protector is described on the packaging.

Proper fitting, usage and maintenance, in accordance with the instructions, is essential to guarantee the measured sound attenuation.

For fitting gently lift up each ear and pull backwards. Insert hearing protector, rotating until it fits snugly. To remove, simply rotate and gently pull out.

Clean your hearing protectors regularly and thoroughly, using warm soapy water. Periodic disinfection can be done using a mild alcohol solution, however we recommend that you use NoNoise Cleansing Fluid and follow the detailed instructions included. Always store your hearing protectors dry, in the supplied aluminum tube.

Nonoise hearing protectors, if properly used and maintained, can be used many times and last a long time, without any noticeable reduction of characteristics. When all regulations are considered, the expiration-date when used and the shelflife is set to 5 years after the production date (see package).

The expiration date as stated on the packaging is a minimum.

• This product may be adversely affected by certain chemical substances. More information about this to be requested at the manufacturer.

• Sudden or rapid removal of the ear plug from the ear canal may damage the eardrum.

• NoNoise hearing protectors function optimally only when inserted and used correctly, i.e. in accordance with this leaflet and the information on our website.

• Hearing protectors should be worn in any environment where noise levels are 80dB(A) or more. If you are unsure of the decibel level, it is always better to use hearing protection and protect yourself.

• Noise levels can vary. The amplitude (volume) you hear is affected by the distance you are from the noise source and other conditions such as whether you are indoors or outdoors. Always ensure that wherever possible, the sound level (after taking into account the attenuation by your Hearing Protectors) stays below 80dB(A).

• Do not remove the internal filter from the hearing protectors: without the filter there is no sound attenuation.

• The hearing protectors should be checked for cracks, damages or deformation frequently. If noticed, replace immediately.

• If the instructions on this leaflet or on the website are not complied with fully, the protection level could be negatively influenced. 

• The manufacturer accepts no liability for any hearing damage if the hearing protectors are not used correctly and according to the instructions.

• Keep out of reach of children and animals.

 The diameter of the earplug measures 6 mm - 13 mm. Total length is 21,9 mm.

Docterskampstraat 5, 5222 AM Den Bosch (NL). 

Nonoise hearing protectors are tested and approved by the German Social Accident Insurance (IFA) in Germany (0121), in accordance to European Personal Protection Equipment Regulation (EU) 216/425. 

(IFA, Alte Heerstrasse 111, 53757 Sankt Augustin)

To learn more about the NoNoise technology? Please visit us at: www.nonoise-earplugs.com

Declaration of conformity: https://nonoise-earplugs.com/pages/declaration-of-conformity

French

Lorsque le niveau sonore est supérieur à 110 décibels (dB(A)), vous risquez des lésions auditives permanentes presque immédiatement. À des niveaux sonores inférieurs, de 80 à 110 dB(A), le risque de lésions auditives dépend de la durée d'exposition au son. Attention, une échelle de dB est logarithmique. Trois décibels supplémentaires correspondent à un doublement de l'intensité du son ; par conséquent, pour chaque augmentation de 3 dB(A), vous constaterez une réduction de moitié du temps au bout duquel le son devient nocif. Les lésions auditives sont permanentes et irréversibles. Il importe donc de toujours porter une protection auditive si vous risquez d'entrer en contact avec un son fort.

Après plus de 20 ans de développement par un audiologiste de renom, les protections auditives réutilisables NoNoise sont de loin supérieures à celles en mousse, en cire ou en silicone. Les filtres sonores en céramique et le plastique hypoallergénique sans silicone garantissent une protection maximale. Les protections auditives NoNoise veillent à ce que les niveaux sonores dangereux soient filtrés, alors que les sons souhaités sont restitués de manière cristalline dans les aigus, les moyens et les graves. Nous utilisons différents filtres pour différentes applications, c'est pourquoi les protections auditives NoNoise sont idéales pour toutes les applications.

La conception absolument unique des protections auditives NoNoise permet d'absorber plus de sons qu'avec les protections auditives conventionnelles, tout en laissant passer plus de sons au niveau de la parole. Et ce, sans effets secondaires gênants tels que l'effet d'occlusion ou les sons sourds des bouchons d'oreille conventionnels. Les protections auditives NoNoise garantissent la protection de votre ouïe délicate, tout en vous offrant une reproduction naturelle du son, d'une clarté cristalline. Toutes les protections auditives NoNoise sont entièrement testées et approuvées par l'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) et répondent à toutes les exigences de la norme EN352-2:2020. L'ensemble du processus de fabrication se déroule aux Pays-Bas selon des normes de production strictes.

Grâce à l'utilisation de différents filtres, les protections auditives NoNoise sont toujours réglées avec précision pour une atténuation optimale sur un large spectre de fréquences sonores. De ce fait, dans chaque application, vous bénéficiez d'une protection optimale, tandis que les sons souhaités restent fidèlement audibles. Les valeurs moyennes d'atténuation des différentes protections auditives, mesurées de manière indépendante, sont indiquées sur l'emballage.

• La mise en place, l'utilisation et l'entretien corrects des protections auditives sont essentiels pour garantir les valeurs d'atténuation testées. 

• Prenez la tige entre le pouce et l'index, tirez légèrement l'oreille vers le haut et l'arrière avec une main et, de l'autre main, insérez la protection auditive dans le conduit auditif en la tournant jusqu'à ce qu'elle soit bien en place. 

• Pour les retirer, tirez doucement et lentement en tournant.

• Nettoyez régulièrement et soigneusement vos protections auditives (de préférence après chaque utilisation). Vous pouvez le faire avec de l'eau chaude et du savon. Une désinfection périodique peut être effectuée à l'aide d'une solution d'alcool doux, mais nous vous recommandons d'utiliser le fluide de nettoyage NoNoise et de suivre les instructions détaillées fournies. Dans tous les cas, séchez soigneusement les protections auditives. 

• - Conservez les protections auditives dans la capsule en aluminium fournie.

Avec une utilisation et un entretien normaux, vous pouvez utiliser les protections auditives Nonoise de nombreuses fois et pendant longtemps, sans que les propriétés du produit ne diminuent de façon notable. Avec un entretien et une utilisation appropriés, une durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication indiquée sur l'emballage est facilement réalisable.

• Ce produit peut être endommagé par certains produits chimiques. Vous devez demander des informations à ce sujet au fabricant. 

• Le retrait soudain ou rapide des protections auditives du conduit auditif peut endommager le tympan. 

• Les protections auditives NoNoise ne fonctionne de manière optimale que si elle est utilisée correctement, c'est-à-dire comme décrit dans le mode d'emploi, inséré dans le conduit auditif et entretenu. 

• Vous devez porter les protections auditives en permanence dans les environnements où le niveau de bruit est élevé. 

• Les situations sonores réelles peuvent varier. Les niveaux sonores sont influencés, par exemple, par la distance, le fait d'être à l'intérieur ou à l'extérieur. Veillez à rester le plus possible en dessous du niveau sonore de 80 dB(A), y compris pour l'atténuation des protections auditives. 

• Sans filtre, les protections auditives n'ont pas un effet de protection sonore suffisant et ne peuvent pas être utilisées comme telles. 

• Les protections auditives doivent être contrôlées régulièrement pour voir si elles ne sont pas déformées ou endommagées. Si c'est le cas, vous devez les remplacer. 

• Si vous ne suivez pas correctement le mode d'emploi, l'effet protecteur peut être altéré. Dans ce cas, NoNoise BV décline toute responsabilité quant au bon fonctionnement de ses produits. 

• Tenez les protections auditives hors de portée des enfants et des animaux (risque d'étouffement/de suffocation). 

•  Le diamètre du bouchon d'oreille est compris entre 6 et 13 mm. La longueur totale est de 21,9 mm..

Docterskampstraat 5, 5222 AM 's-Hertogenbosch (NL) 

Les protections auditives NoNoise ont été testées et approuvées par : Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Alte Heerstrasse 111, 53757 Sankt Augustin, Allemagne (0121), entièrement conforme à la réglementation européenne sur les équipements de protection individuelle, Règlement EPI (UE) 2016/425. 

En savoir davantage sur la technologie NoNoise ? Suivez-nous sur : www.nonoise-earplugs.com 

Déclaration de conformité : https://nonoise-earplugs.com/pages/declaration-of-conformity

Deutsch

Ab einem Schallpegel von 110 Dezibel (dB(A)) drohen nahezu sofort dauerhafte Hörschäden. Bei niedrigeren Lärmpegeln (80-110 dB(A)) hängt das Risiko von Hörschäden von der Dauer der Lärmbelastung ab. Bitte berücksichtigen Sie, dass eine dB-Skala logarithmisch ist. Eine Erhöhung um drei Dezibel entspricht einer Verdoppelung der Schallintensität, d. h. für jede Steigerung um 3 dB(A) halbiert sich die Zeit, ab der sich der Schall gesundheitsschädlich auswirkt. Gehörschäden sind bleibend und irreversibel, weshalb es wichtig ist, bei Gefahr des Kontakts mit starkem Lärm stets einen Gehörschutz zu tragen.

Mit mehr als 20 Jahren Entwicklungsarbeit durch einen führenden Audiologen sind die wiederverwendbaren NoNoise-Gehörschützer denen aus Schaumstoff, Wachs oder Silikon weit überlegen. Keramische Schallfilter und silikonfreier, hypoallergener Kunststoff gewährleisten einen maximalen Schutz. NoNoise-Gehörschützer filtern gesundheitsgefährdende Schallpegel heraus, während die gewünschten Geräusche in sämtlichen hohen, mittleren und tiefen Frequenzen kristallklar wiedergegeben werden. Da wir für verschiedene Anwendungen unterschiedliche Filter verwenden, eignen sich die NoNoise-Gehörschützer für alle Anwendungen.

Dank des absolut einzigartigen Designs der NoNoise-Gehörschützer wird mehr Schall absorbiert als bei herkömmlichen Gehörschützern und gleichzeitig mehr Schall in Sprachhöhe durchgelassen. Dies gelingt ohne die lästigen Nebeneffekte wie den Okklusionseffekt oder dumpfe Geräusche, wie sie bei herkömmlichen Ohrstöpseln auftreten. Während NoNoise-Gehörschützer sicherstellen, dass Ihr empfindliches Gehör geschützt wird, genießen Sie dennoch eine natürliche, kristallklare Klangwiedergabe. Alle NoNoise-Gehörschützer sind vom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) vollständig geprüft und zugelassen und entsprechen allen Anforderungen der EN352-2:2020. Der gesamte Produktionsprozess erfolgt in den Niederlanden unter Einhaltung strenger Produktionsstandards.

Durch Einsatz verschiedener Filter sind NoNoise-Gehörschützer immer präzise auf eine optimale Schalldämmung über ein breites Spektrum von Schallfrequenzen abgestimmt. Auf diese Weise profitieren Sie bei jeder Anwendung von einem optimalen Schutz, während der gewünschte Klang originalgetreu hörbar bleibt. Die unabhängig gemessenen durchschnittlichen Schalldämmwerte der verschiedenen Gehörschützer sind auf der Verpackung aufgeführt.

• Zur Gewährleistung der geprüften Schalldämmwerte ist eine korrekte Handhabung, Verwendung und Wartung des Gehörschutzes unerlässlich. 

• Nehmen Sie den Hörschutzstiel zwischen Daumen und Zeigefinger, ziehen Sie das Ohr mit einer Hand vorsichtig gleichzeitig nach oben und hinten und führen Sie den Gehörschutz mit der anderen Hand durch Drehen in den Gehörgang ein, bis er fest sitzt. 

• Zum Entfernen vorsichtig und langsam drehend herausziehen.

• Reinigen Sie Ihre Gehörschützer regelmäßig und gründlich (am besten nach jedem Gebrauch). Sie können dafür warmes Wasser und Seife verwenden. Eine regelmäßige Desinfektion kann mit einer milden Alkohollösung durchgeführt werden. Wir empfehlen jedoch, NoNoise Cleansing Fluid zu verwenden und die ausführlichen Anweisungen zu befolgen.. Trocknen Sie den Gehörschutz in jedem Fall gründlich ab. 

• Bewahren Sie den Gehörschutz in der mitgelieferten Aluminiumverpackung auf.

Der Hörschutz von NoNoise kann bei normalem Gebrauch und richtiger Pflege viele Male und über längere Zeiträume hinweg verwendet werden, ohne spürbare Beeinträchtigung der Produkteigenschaften. Bei sachgemäßer Pflege und Verwendung beträgt die Haltbarkeit bis zu 5 Jahre ab dem auf der Verpackung angegebenen Herstellungsdatum.

•  Dieses Produkt kann durch bestimmte Chemikalien beeinträchtigt werden. Informationen hierzu sind beim Hersteller zu erfragen. 

•  Plötzliches oder schnelles Entfernen von Gehörschützern aus dem Gehörgang kann Schäden am Trommelfell verursachen. 

•  Das optimale Funktionieren der NoNoise-Gehörschützer ist nur dann gegeben, wenn sie richtig eingesetzt und gepflegt werden, d. h. wie in der Gebrauchsanweisung beschrieben. 

• Ein Gehörschutz muss in Umgebungen mit hohem Lärmpegel ununterbrochen getragen werden. 

• Tatsächliche Lärmsituationen können abweichen. Der Schallpegel wird u. a. beeinflusst durch Entfernung, im Innen- oder Außenbereich. Stellen Sie sicher, dass Sie den Lärmpegel, einschließlich der Schalldämmung durch Gehörschützer, so weit wie möglich unter 80 dB(A) halten. 

• Der Gehörschutz bietet ohne Filter keine ausreichende Schalldämmung und kann nicht als solcher verwendet werden. 

• Die Gehörschützer müssen regelmäßig auf Verformungen und Schäden überprüft werden. Im Falle solcher Beeinträchtigungen müssen sie ersetzt werden. 

• Bei Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung kann es zu einer Beeinträchtigung der Schutzwirkung kommen. In diesem Fall übernimmt NoNoise BV keine Verantwortung für das ordnungsgemäße Funktionieren seiner Produkte. 

• Bewahren Sie die Gehörschützer außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren auf (Erstickungsgefahr). 

• Der Durchmesser des Ohrstöpsels beträgt 6 mm - 13 mm. Die Gesamtlänge beträgt 21,9 mm.

Docterskampstraat 5, 5222 AM 's-Hertogenbosch (NL) 

NoNnoise-Gehörschutz wurde geprüft und zugelassen von: Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Alte Heerstraße 111, 53757 Sankt Augustin, Deutschland (0121), in voller Übereinstimmung mit den europäischen Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung, PSA-Verordnung (EU) 2016/425. 

Wünschen Sie weitere Informationen über die NoNoise-Technologie? Folgen Sie uns unter: www.nonoise-earplugs.com 

Konformitätserklärung: https://nonoise-earplugs.com/pages/declaration-of-conformity